فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان 1395 منتشر شد.