دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری شماره بیست و یکم، بهار و تابستان 1396 منتشر شد.